STRONGER TOGETHER Międzykulturowe spotkania

Edukacja międzykulturowa jest punktem wyjścia do pokojowego współistnienia. Koncentruje się na różnorodności i odmienności, otwartych pytaniach, a także refleksji i zmianie. Uczy empatii, solidarności oraz pozytywnej współzależności i współodpowiedzialności. Zapobiega przemocy i agresji wynikającej z niewiedzy i strachu. Nie da się uczyć międzykulturowo, bez nawiązywania relacji wielokulturowych. 

Każda z naszych sześciu organizacji pozarządowych działa na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji, promocji wielokulturowości i dialogu międzykulturowego. Jesteśmy przedstawicielami różnych środowisk i grup społeczno-kulturowych. Dzięki tej różnorodności nasze wspólne spotkanie w ramach projektu ‘Stronger Together” stało się pięciodniowym „laboratorium międzykulturowym”. Poznaliśmy głębiej kulturę romską w Polsce i na Litwie, rozmawialiśmy o pograniczach, które budują mosty pomiędzy kulturami: Śląsku i Krasnogrudzie, gdzie mieliśmy okazję się spotkać w 2021 roku. Słuchaliśmy o historii Armenii i wstrząsającym okresie ludobójstwa Ormian. Poznawaliśmy ważne miejsca historyczne i religijne dla Litwinów i tropiliśmy polskie ślady w Wilnie. Rozmawialiśmy o tym, jak promować odmienne kultury w Polsce poprzez festiwale i spotkania, i jak najlepiej przygotować się do nowych wyzwań związanych z integracją polsko-ukraińską w Polsce.

To było ważne spotkanie, pełne otwartych pytań i refleksji. W atmosferze szacunku, zrozumienia, empatii i wrażliwości mogliśmy porozmawiać na ważne i aktualne tematy, które są wyzwaniem i częścią naszej pracy w organizacjach pozarządowych w Polsce i Litwie. 

STRONGER TOGETHER Intercultural Meetings

Intercultural education is the starting point for peaceful coexistence. It focuses on diversity and otherness, open questions, as well as reflection and change. It teaches empathy, solidarity and positive interdependence and responsibility. It prevents violence and aggression resulting from ignorance and fear. It is impossible to educate interculturally without establishing multicultural relations.

Each of our six non-governmental organizations works to counteract discrimination, promote multiculturalism and intercultural dialogue. We are representatives of various environments and socio-cultural groups. Thanks to this diversity, our joint meeting within the project 'Stronger Together’ became a five-day 'intercultural laboratory’. We got to know the Roma culture in Poland and Lithuania, we talked about borderlands that build bridges between cultures: Silesia and Krasnogruda, where we had the opportunity to meet in 2021. We heard about the history of Armenia and the harrowing period of the Armenian Genocide. We got to know important historical and religious places for Lithuanians, and we followed Polish traces in Vilnius. We talked about how to promote different cultures in Poland through festivals and meetings, and how to best prepare for new challenges related to Polish-Ukrainian integration in Poland.

It was an important meeting, full of open questions and reflections. In an atmosphere of respect, understanding, empathy and sensitivity, we could talk about important and current topics that are a challenge and part of our work in non-governmental organizations in Poland and Lithuania.

Dziękujemy Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy oraz Atviros Lietuvos fondas za możliwość organizacji projektu „Stronger Together”. We would like to thank the Active Citizens Program – National Fund and Atviros Lietuvos fondas for the opportunity to organize project “Stronger Together”.

Przewiń do góry