STRONGER TOGETHER „Organizacje pozarządowe na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji” (Wilno, 09.06.2022, cz.2)

Drugą cześć szkolenia rozpoczęliśmy od bardzo intensywnej pracy w podgrupach sześciu organizacji. Przyjrzeliśmy się z bliska, dzięki analizie SWOT, działaniom naszych stowarzyszeń i fundacji. Najciekawszą częścią spotkania, była prezentacja analizy, która pozwoliła o wiele głębiej spojrzeć na pracę naszych partnerskich organizacji. To był bardzo dobry czas, który otworzył nas na nowe wyzwania i zadania. 

Organizacje i osoby biorące udział w szkoleniu: VŠĮ „Romų Integracijos Centras” – Konsuela Mačiulevičiutė, Fundacja W Stronę Dialogu – Agnieszka Caban, Roksana Mroczek Wajas, Stowarzyszenie Międzykulturowe MALOKA – Anita Czerner-Lebedew, Barbara Bania, You Plan Culture – Maja Giętkowska, Adriana Sänger, Fundacja „Jesteśmy Dla Was” – Małgorzata Wróbel, Vardgas Muradyan, Stowarzyszenie Pomysł na Józefosław – Katarzyna Bukol-Krawczyk, Katarzyna Krzyszkowska-Sut

Na czym polega analiza SWOT? Polega na podzieleniu zebranych informacji na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych): S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę, W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę, O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza szansę korzystnej zmiany, T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.

Dziękujemy Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy oraz Atviros Lietuvos fondas za możliwość ponownego spotkania.

STRONGER TOGETHER NGO Work with Anti-discrimination: Self-Identification and Troubleshooting, held in Vilnus on June 9th, 2022, part 2

We started the second part of the training with very intensive work in subgroups of six organizations. Thanks to the SWOT analysis, we took a close look at the activities of our associations and foundations. The most interesting part of the meeting was the presentation of the analysis, which allowed a much deeper look at the work of our partner organizations. It was a very good time that opened us up to new challenges and tasks.

Organizations and people participating in the training: VŠĮ “Romų Integracijos Centras” – Konsuela Mačiulevičiutė, Towards Dialogue Foundation – Agnieszka Caban, Roksana Mroczek Wajas, MALOKA Intercultural Association – Anita Czerner-Lebedew, Barbara Bania, You Plan Culture – Maja Giętkowska, Adriana Sänger, Foundation „We are for you” – Małgorzata Wróbel, Vardgas Muradyan, Idea for Józefosław Association – Katarzyna Bukol-Krawczyk, Katarzyna Krzyszkowska-Sut

What is a SWOT analysis? It consists in dividing the collected information into four groups (four categories of strategic factors): S (Strengths) – strengths: everything that is an asset, advantage, advantage W (Weaknesses) – weaknesses: everything that is a weakness, barrier, defect, O (Opportunities) – opportunities: everything that creates a chance for a positive change, T (Threats) – threats: everything that poses a risk of unfavorable change.

We would like to thank the Active Citizens Program – National Fund and Atviros Lietuvos fondas for the opportunity to meet again.

Przewiń do góry