STRONGER TOGETHER „Organizacje pozarządowe na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji”(Wilno, 9.06.2022, cz.1)

Jednym z ważniejszych momentów naszego spotkania było szkolenie „Organizacje pozarządowe na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji: samoidentyfikacja i rozwiązywanie problemów”, które 9 czerwca 2022 roku poprowadziła pochodząca z Wilna trenerka antydyskryminacyjna Agnė Pakšytė. Spotkanie to, dzięki gościnności Sandry Adomavičiūtė, dyrektorce programu Aktywni Obywatele w Litwie z ramienia organizacji Atviros Lietuvos fondas, odbyło się w siedzibie Fundacji Otwarta Litwa, będącej siostrzaną organizacją Aktywnych Obywateli – Funduszu Krajowego. Na spotkanie przybyła również Agnieška Avin antropolożka społeczna z Wilna z Wielokulturowego Centrum Edukacji Pozaformalnej „Pomóż w adaptacji” (Multikultūrinis neformalaus ugdymo centras „Padėk pritapti”). Porozumiewając się po angielsku, litewsku i polsku stworzyliśmy przestrzeń, aby móc porozmawiać o pracy naszych organizacji pozarządowych na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji: celach, formach i budowaniu strategii. W dalszej dyskusji przedstawialiśmy nasze doświadczenia i najczęstszych odbiorców naszych działań.

STRONGER TOGETHER NGO Work with Anti-discrimination: Self-Identification and Troubleshooting, held in Vilnus on June 9th, 2022, part 1

One of the most important moments of our meeting was the training NGO Work with Anti-discrimination: Self-Identification and Troubleshooting, which was conducted on June 9, 2022 by Agnė Pakšytė, an anti-discrimination trainer from Vilnius. The meeting, thanks to the hospitality of Sandra Adomavičiūtė, director of the Active Citizens in Lithuania program on behalf of Atviros Lietuvos fondas, was held at the Open Lithuania Foundation, a sister organization of Active Citizens – National Fund. The meeting was also attended by Agnieška Avin, a social anthropologist from Vilnius from the Multicultural Center for Non-Formal Education „Help in adaptation” (Multikultūrinis neformalaus ugdymo centrums „Padėk pritapti”). Communicating in English, Lithuanian and Polish, we created a space to talk about the work of our non-governmental organizations to counteract discrimination: goals, forms and building strategies. In the further discussion, we presented our experiences and the most frequent recipients of our activities.

Przewiń do góry