STRONGER TOGETHER w Wilnie

„Biada temu kto wyrusza i nie powraca” (Oskar Miłosz). Powróciliśmy. Choć niedosłownie, bo przemknęliśmy kilka kilometrów od Dworu Miłosza, w drodze do Wilna, to jednakwróciliśmy myślami, do miejsca, które nas zainspirowało do spotkania, do ponownego zbudowania pomostu między nami i naszymi kulturami.Wszystko zaczęło się w Krasnogrudzie, podczas polsko-litewskiego seminarium „Usłyszeć Innego/Inną”, które odbyło się w październiku 2021 roku. Podczas czterech dni tworzyliśmy świat wielokulturowy, otwarty na słuchanie Innego i Innej. Rozmawialiśmy o granicach, które są na zewnątrz i tych wewnątrz nas, o pograniczu, jako wspólnej ziemi łączącej ludzi różnych kultur, wyznań i języków. I choć jak każde spotkanie, i to musiało się zakończyć, to w sercach zbudowaliśmy już niewidzialne mosty, które po wielu miesiącach nabrały kształtów i których efektem było nasze ponowne spotkanie. Pięć organizacji z Polski i jedna organizacja z Litwy You Plan Culture, Fundacja „Jesteśmy Dla Was”, Stowarzyszenie Pomysł na Józefosław, Fundacja W Stronę Dialogu, Stowarzyszenie Międzykulturowe MALOKA, VŠĮ „Romų Integracijos Centras” stworzyło inicjatywę kontynuującą współpracę. Nazwaliśmy ją „Stronger Together”, bo dzisiejsze wyzwania pokazują nam, jak ważne jest wzajemne wsparcie, życzliwość i budowa koalicji na rzecz dialogu międzykulturowego. Od 8 do 12 czerwca zbudowaliśmy w Wilnie przestrzeń do głębszego poznawania siebie. Był czas na dzielenie się doświadczeniem, rozmowy o projektach, o zasobach, ale i wyzwaniach, które stoją przed naszymi organizacjami. Silniejsi wparciem grupy, wróciliśmy do naszych małych centrów świata bogatsi o nowe, głębsze relacje i spotkania.

Dziękujemy Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy oraz Atviros Lietuvos fondas za możliwość ponownego spotkania.

Dwór Miłosza w Krasnogrudzie – Międzynarodowe Centrum Dialogu za inspirację w poszukiwaniu naszych małych centrów świata.

„Woe to those who set off and do not return” (Oskar Miłosz). We are back. Although literally, because we sneaked a few kilometers from the Miłosz’s Manor on the way to Vilnius, our thoughts returned to the place that inspired us to meet, to build a bridge between us and our cultures again.It all started in Krasnogruda, during the Polish-Lithuanian seminar „Hear another”, which took place in October 2021. During four days, we created a multicultural world open to listening to the Different and the Other. We talked about the borders that are outside and those inside us, about the borderland as a common land connecting people of different cultures, religions and languages. And although, like every meeting, it had to end, we built invisible bridges in our hearts, which took shape after many months and which resulted in our reunion. Five organizations from Poland and one organization from Lithuania created an initiative to continue cooperation. We called it „Stronger Together” because today’s challenges show us how important it is to show mutual support, kindness and build a coalition for intercultural dialogue. From 8th to 12th June, we created a space in Vilnius to get to know each other more deeply. There was time to share experiences, talk about projects, resources, but also challenges that our organizations face. Stronger thanks to the support of the group, we returned to our small centers of the world richer in new, deeper relationships and meetings.

#GirdetiKitą #UsłyszećInnegoInną#dialogmiędzykulturowy

Przewiń do góry